AJUTS PER A LA PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

La Generalitat posa a disposició ajuts per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya
El 28 de març es va publicar la RESOLUCIÓ ACC/904/2022, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2022. 
 
OBJECTE: Fomentar les exportacions de les indústries agroalimentàries amb seu social a Catalunya mitjançant la participació en activitats de formació i promoció comercial o exterior que tinguin com a finalitat iniciar, incrementar o consolidar les expedicions en el si de la Unió Europea i les exportacions a països tercers.
 
BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques que siguin microempreses i petites o mitjanes empreses, i que realitzin l'activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya: vermut, cervesa, oli, begudes derivades, licors, mel, etc. 
S'exclou el sector vitivinícola d'aquesta convocatòria. 
 
TERMINI:  CONVOCATÒRIA OBERTA fins el 30 de setembre de 2022.
El procediment de concessió de la subvenció és de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, i fins a exhaurir el pressupost. 
 
 ACTIVITATS SUBVENCIONABLES: 
 • Participació en fires i exposicions internacionals
 • Missions comercials directes o inverses
 • Campanyes publicitàries
 • Promocions en punt de venda
 • Presentacions de producte
 • Material divulgatiu i de promoció. Informació i publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres, Internet, punts de venda, no inclòs en campanyes publicitàries
 • Consultoria, formació i assessorament en l'àmbit de la comercialització internacional agroalimentària (excepte cursos d'idiomes)
 • Comerç electrònic destinat a l'exportació (pàgines web, catàlegs de productes i preus, venda en línia, etc.).
Accions cobertes del 30 de setembre del 2021 al 30 de setembre del 2022
 
QUANTIA DE L'AJUT: Les quanties dels ajuts són d'un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb una quantia màxima de 10.000 euros per persona beneficiària pel nombre total de despeses realitzades i subvencionables.
 
REQUISITS:
 • Haver executat i pagat les actuacions objecte de la subvenció.
 • El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.
 • Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda. En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercici anteriors, l'ajut global de minimis que hagi rebut no ha de superar el límit de 200.000 euros.
 • Les empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat o amb les mesures alternatives.
 • Les empreses amb 25 o més treballadors, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual o per raó de sexe.
 • Complir amb la normativa de política lingüística.
 • En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 150 treballadors, disposar a més d'un pla d'igualtat.
 • En el cas de rebre diversos ajuts per a una mateixa despesa, el total de les subvencions acumulades no pot superar el 100% de les despeses.
Des de Rius i Rius restem a la seva disposició per a la tramitació d'aquest ajut, així com per resoldre qualsevol consulta i/o aportar la informació complementària que pugui ser del seu interès.

FacebookTwitter
Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS