OFERMIENT D'AUDITORÍES DE CONDICIÓ

Dr. R. Viader; J Juanola, enginyer ; M. Rius, gerent de Rius & Rius

En atenció i aplicació de les disposicions vigents (OCM del Vi), els Consells Reguladors de les diferents DDOO vitivinícoles, han creat i/o confiat a ens propis, concertats o subcontractats, en qualitat d'Organismes de Control, la tasca de comprovació anual del compliment dels paràmetres establerts en els seus respectius "Plecs de condicions" (Reglaments).

Les comprovacions (auditories) que porten a terme aquests Organismes de Control són d'obligat compliment cara a la inscripció o pertinença a una DDOO. Aquestes comprovacions es focalitzen sobre les instal·lacions de l'operador, així com també sobre els productes emparats per cada DDOO, incloent totes les fases del procés de producció (elaboració. emmagatzematge i criança), envasat i etiquetat.

Aquesta auditoria és, doncs, la dificultat a salvar per part dels operadors. Un canvi important, no hi ha dubte, al que caldrà l'aportació de professionals coneixedors del sector, del territori i del tarannà de les diferents zones vitivinícoles de tot l'Estat, per a la seva implantació, eficàcia i eficiència.

Les no conformitats que potencialment es puguin donar en les auditories, es poden anar resolent amb una bona tasca d'acompanyament professional. Arribar a una resolució favorable és tasca tant de voluntat com d'experiència. Recordem que l'incompliment d'aquests requisits pot suposar la retirada del certificat, cosa que impossibilita vendre amb el distintiu de qualitat de la DO, tots els productes de l'empresa.

Els Organismes de Control no poden ajudar a implementar els protocols exigits ni a resoldre les mancances del sistema de funcionament dels operadors, ja que és una condició bàsica perquè aquests organismes puguin ser acreditats per l'UNE-N-45011 (normativa a la que s'han d'ajustar les seves actuacions).

En aquest sentit volem palesar que per part de R&R, en coherència amb la vocació de servei que ens caracteritza i la inquietud per estar a l'avantguarda de les necessitats del sector, al llarg dels darrers dos anys, hem configurat un equip tècnic, sòlid, professional i amb contrastada experiència per a la formació, consultoria, implementació i acompanyament fins a la certificació d'entitats, d'empreses i de productes.

Entenem que el primer pas, sempre, ha de ser l'avaluació de la situació actual de cada operador (documental i tècnica), de la qual en sorgirà un panell d'actuacions a seguir vers l'obtenció de la Certificació que es pretengui.

D'aquí la present oferta d'Auditoria de situació que té per objectiu identificar la normativa que afecta les activitats de l'empresa, verificar la documentació (permisos, llicències i autoritzacions), visitar les seves instal·lacions per a detectar si hi ha incompliments o anomalies i proposar mesures correctores quan calguin.

Aquest informe, ben entès, tindrà caràcter privat i confidencial i serà presentat al responsable designat per l'empresa.

R&R som, sens dubte, els experts en qui es poden recolzar per implementar i millorar tots els requisits de forma prèvia, i amb acompanyament fins al moment en què cada operador estigui en condicions de superar amb èxit l'actuació de l'Organisme de Control.

No dubtin en consultar-nos.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS