Noves declaracions obligatòries pel sector vitivinícola

En el BOE del passat dissabte es publica el RD 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola.

Tal com ja els informarem en la nostra anterior nota sobre el tema (24/07/2015), tots els productors i emmagatzemadors de vi o most hauran de presentar mensualment una declaració detallada, per establiment, d'existències, de producció, d'entrades i sortides i d'envasat de vi i most, abans del dia 20 del mes següent al que es refereixen les dades, mitjançant els procediments informàtics establertes a l'efecte pel MAGRAMA (Ministerio de Agricultura), prèvia inscripció en el Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola (REOVI). Aquesta inscripció es farà, d'ofici, per part de les Comunitats Autònomes.

L'entrada en vigor d'aquest RD és l'1 d'agost, per tant, la primera declaració haurà de presentar-se el 20 de setembre.

Aquells productors que produeixin menys de 1.000 Hl de vi o most enlloc de les declaracions mensuals n'hauran de presentar tres a l'any: els mesos de desembre, març i agost.

Als efectes previstos en aquest RD, per a  la conversió de les quantitats de raïm en vi, s'utilitzarà el factor de 0.74 Hl de vi per cada 100 kg de raïm, tret que es justifiqui degudament un factor de conversió diferent.

També es regula una declaració de destí de les produccions de plantacions il·legals, a presentar anualment abans del 10 de desembre.

A tots aquests efectes des de Rius & Rius ja fa temps que ens venim preparant per donar compliment aquestes noves obligacions mitjançant els nostres aplicatius informàtics. El fet d'haver pogut participar en les negociacions que la comissió representativa del sector ha anat treballant amb el MAGRAMA, ens ha permès i facilitat la posta a punt per atendre, amb garanties, aquestes noves obligacions dels operadors vers l'Administració.

Poden consultar el text íntegre del Reial  Decret al següent link: http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8647.pdf, tot restant a la seva disposició per atendre qualsevol detall o informació complementària que pugui ser del seu interès.

Fitxer   0 kb

FacebookTwitter
Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS