NOVA CAMPANYA VITIVINÍCOLA 2019-2020

Un any més a les portes de la nova Campanya Vitivinícola (recordem que comença el proper 1 d'agost) algunes recomanacions:

Tancament de Registres (llibres) d'Agricultura

Recordar que, als efectes pertinents, amb data 31 de juliol en curs cal procedir al tancament dels Registres (llibres) que es porten per Agricultura,.  Els saldos han de coincidir exactament amb l'aforament del celler i/o cava i, en el seu cas, procedir a les petites regularitzacions autoritzades.

Declaracions davant l'AICA

Tenir en compte l'obligació de presentar les corresponents declaracions davant l'AICA (RD739/2015):

- Les mensuals i la quadrimestral: els productors de més de 1.000 hl i els magatzemistes

- La  recapitulativa d'agost (2018) fins al juliol (2019): els productors de menys de 1.000 hl.

El termini de presentació finalitza el proper dia 20 d'agost inclòs.

Quan les existències ubicades en un mateix celler, cava o magatzem siguin propietat de diverses persones (físiques o jurídiques) cada una omplirà una Declaració independent relativa a la part de la seva propietat.

Alta REOVI

Si per aquesta verema s'haguessin d'habilitar espais (cellers-dipòsits) no donats d'alta al REOVI, s'haurà de procedir a la seva inscripció abans de posar-los en ús, així com la seva comunicació a l'OIVE per evitar duplicitats de quotes en moviments entre cellers-magatzems d'un mateix grup.

Canvi de numeració en els DAV

Recordar que, a efectes d'Agricultura (que no d'Impostos Especials) a partir del dia 1 d'agost la numeració que s'ha de fer constar a la casella 12 dels DAV, ha de començar amb el núm. 1 de la nova Campanya Vitivinícola 2019/2020.

Obligatorietat dels contractes de compravenda de raïm

Els recordem que la compravenda entre viticultor i celler, ha de constar, segons normativa, en un contracte signat abans del primer lliurament de raïm o most. L'abonament d'aquesta compravenda de raïm ha de  realitzar-se en el termini de 30 dies posteriors a la compra, la sanció per no complir aquest fet pot ascendir al 20% del valor de les factures. S'adjunta link de model de Contracte.

Tramesa al RVC de les pesades de raïm

Totes les pesades de raïm provinent de Catalunya s'han d'entrar al RVC amb detall de les aptituds de qualificació, el Codi de Parcel·la Vitícola origen del raïm (CPV) i el tiquet de bàscula. És un tràmit del tot imprescindible per a poder sol·licitar posteriorment als diferents Consells Reguladors la qualificació dels vins obtinguts. 

El transport de most sempre anirà acompanyat del document DAV diligenciat per la DO a la que correspongui; el transport de raïm anirà acompanyat de DAV (validat per la corresponent DO) sempre que el recorregut sigui superior a 40 Km.  En el cas que el vi pugui acollir-se a més una DO o pertanyin a varies zones vitivinícoles a la vegada, sempre serà prioritària la més restrictiva.

Declaracions d'acidificació i de desacidificació

Recordar que els operadors que realitzin les pràctiques enològiques d'acidificació o de desacidificació han de presentar una declaració davant del Departament d'Agricultura corresponent al lloc on efectuaran aquestes pràctiques enològiques.

Aquesta declaració s'ha de presentar dins de les 48 hores següents a l'inici de la primera operació de cada Campanya.  Serà vàlida per al conjunt d'operacions de la Campanya.

La sanció mínima per l'incompliment d'aquest precepte, és de 2.001'- €.                   

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS