BONIFICACIONS FISCALS PER A INVERSIONS

NOTA INFORMATIVA - MARÇ(I) 2013

Aquest any 2013 Rius i Rius ha incorporat a la gamma de serveis que presta a les empreses del sector, l'estudi i tramitació de deduccions fiscals de l'impost de societats per inversions realitzades en els darrers exercicis:

R+D+I: permet deduir fiscalment les despeses realitzades, el resultat de les quals sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos productius o millores substancials en els ja existents. Les despeses imputables en els dos casos són: personal propi, col·laboracions externes, material fungible per realitzar els prototipus o proves i actius materials o immaterials. El percentatge deduït va d'entre el 12% al 42% de la despesa total del projecte.

Medi ambient: permet deduir les inversions per evitar o reduir la contaminació atmosfèrica, acústica, la càrrega contaminant a les aigües, afavorir la reducció, recuperació o tractament mediambiental dels residus industrials, etc. El percentatge deduït és d'entre un 2 i un 8%.

Cessió d'ús de patents o know-how propi: Permet reduir la base imposable dels ingressos procedents de la cessió de determinats actius intangibles: cessió de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques. El percentatge reduït: 50% dels ingressos provinents de la cessió d'actius intangibles.

Així com bonificacions en cotitzacions de la seguretat social per al personal de R+D+I. Bonificar les aportacions empresarials a les quotes de la seguretat social per contingències comunes aplicables al personal contractat dins els grups, 1, 2, 3 i 4 de cotització al règim general de la seguretat social. El percentatge bonificat és del 40% de les aportacions empresarials a les quotes de la seguretat social.

Molt poques empreses apliquen aquestes deduccions per la incertesa que genera la interpretació de la Llei, Rius i Rius disposa de professionals altament qualificats i d'experiència contrastada que permeten oferir un servei complert i compromès amb els resultats:


•Identificació de les activitats realitzades per l'empresa, susceptibles de deducció.
•Qualificació fiscal de cadascun dels projectes
•Identificació de les despeses i activitats associades a cada un dels projectes.
•Anàlisi de l'estat de l'art i redacció de la memòria tècnica justificativa de les activitats dels projectes, d'acord amb els requeriments legals.
•Càlcul de les deduccions a aplicar.
•Recollida de la documentació generada durant el projecte (factures, actes de reunions, ...).
•Redacció de la memòria tècnica justificativa de les activitats dels projectes identificats, d'acord amb els requeriments legals.
•Tramitació, si s'escau, de la certificació del projecte davant d'entitats certificadores reconegudes per ENAC amb finalitat d'obtenir l'informe vinculant per Hisenda. Si la seva empresa ha realitzat inversions d'aquests tipus des de Rius i Rius li oferim la possibilitat d'estudiar la viabilitat de la corresponent deducció o bonificació.

Si la seva empresa ha realitzat inversions d'aquests tipus des de Rius i Rius li oferim la possibilitat d'estudiar la viabilitat de la corresponent deducció o bonificació.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS