AMPLIACIÓ TERMINIS ADMINISTRATIUS ARREL DEL RD 463/2000

Davant les diverses consultes sorgides arran de la declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i d'acord amb la informació que disposem fins al moment informar-los que:

 

AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DECLARACIONS AICA:

Des de l'AICA se'ns comunica que s'amplia el termini per presentar la declaració d'INFOVI del mes de febrer fins al 31/03/2020.

 

SUSPENSIÓ TERMINIS ADMINISTRATIUS

D'acord amb la Disposició addicional tercera del RD 463/2020:

1. Es suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial Decret o, si s'escau, les pròrrogues del mateix.

2. La suspensió i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. No obstant l'anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.

4. La present disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència l'apartat primer, quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.

Disposició addicional quarta:

Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret, quedaran suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma i, si s'escau, de les pròrrogues que s'adoptessin.

Els anirem informant de les novetats i canvis que es vagin produint.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS