Ajuts a inversions en indústries vitivinícoles- Illes Balears

Publicada la Resolució per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions per a
millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles i se'n fixa la normativa
de tramitació.

 
El termini de presentació de sol·licituds primera convocatòria finalitza el proper 13 d'abril, la segona comença el dia 14 d'abril 2018 fins el 31/01/2019
 
En el BOIB del 24 de febrer es publica Resolució per la que es convoca per als anys 2019 o 2023 els ajuts destinats a en el sector vitivinícola (tangibles i intangibles relatives a la producció o comercialització de productes vitivinícoles amb la finalitat de millorar el rendiment global de les empreses del sector i a la seva adequació a les demandes del mercat, així com augmentar la seva competitivitat).    Aquesta Resolució complementa el que disposa el Reial Decret 5/2018, publicat en el BOE del passat 13 de gener i determina tots els passos a seguir per a l'acompliment de les sol·licituds que, només, es podran presentar per mitjans telemàtics.
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades del corresponent projecte tècnic i dels formularis disposats a l'efecte que recullen, bàsicament, informació del sol·licitant de tipus general, econòmica, financera, social i comercial.
Recordar que la quantia dels ajuts pot arribar fins (en funció de diversos paràmetres) al 40% a fons perdut de les inversions realitzades i acreditades són subvencionables les actuacions que es realitzin en cellers i caves en obra civil (construcció, adquisició o millora de béns immobles), l'adquisició de nova maquinària i equipaments i instal·lacions associades, així com les despeses generals vinculades fins a un màxim del 8%.
Aspecte que mereix especial menció és el dels criteris de priorització per a l'elegibilitat dels projectes, ja que a cada expedient de sol·licitud se li atorguen dues puntuacions: una segons els requisits dels sol·licitants, i una altra en funció de les actuacions a realitzar.  És bàsic i fonamental aconseguir la màxima puntuació en cada concepte, ja que no es consideraran els expedients que no assoleixin un mínim de 20 punts (sobre 100).  Es prioritzaran aquells expedients que comportin estalvi energètic, millora de l'eficiència energètica i processos sostenibles.
Altres consideracions a tenir en compte per part dels sol·licitants: disposar de la Llicència Ambiental (abans Llicència Municipal d'Activitats); estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i de la seguretat social ... en resum, disposar de les autoritzacions, llicències i permisos que requereixi cada activitat.
Tot i l'increment del rigor administratiu pel que fa a la tramitació dels expedients, no hi  ha dubte que aquesta convocatòria és una molt bona oportunitat per aquells cellers i caves que tinguin previstes inversions en els propers exercicis.
D'altra banda, el bon fi dels ajuts depèn, en bona part, del contingut i de la forma de la presentació de les sol·licituds.  Aquí és on l'elecció d'especialistes qualificats per a la formulació de les peticions és clau com a primera garantia d'èxit. En aquest aspecte la trajectòria de la nostra consultoria Rius&Rius presenta un dels millors balanços del sector tant pel nombre d'expedients cursats com pels alts percentatge d'aprovacions aconseguides.
 
Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS