Inici

S'està ultimant la convocatòria d'ajuts a inversions en indústries vitivinícoles pel període 2019/2023

Aquests ajuts estaran destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització dels
productes vitivinícoles inclosos en el Reglament (UE) 1308/2013. No hi ha dubte que es tracta d'una molt bona oportunitat per aquells operadors que tinguin previstes inversions.

Per la informació de que disposem podem estar a les portes de la publicació, per part del MAPAMA, del Reial Decret per a l'aplicació de les Mesures del Programa de suport 2019/2023 al Sector Vitivinícola. Disposem de còpia de l'esborrany sobre el que s'està treballant.

Les sol∙licituds s'hauran de presentar abans de l'1 de febrer de cada any

En aquesta convocatòria serà fonamental el compliment dels objectius estratègics establerts.
Cal recordar que les inversions subvencionables comprenen tant l'obra civil, com les instal∙lacions, maquinària i honoraris tècnics. La quantia dels ajuts, en funció de diversos paràmetres, s'estableix fins a un 40% a fons perdut del total del pressupost aprovat. Les operacions plantejades hauran d'afectar pressupostàriament com a màximdos exercicis FEAGA consecutius.

La tramitació d'aquests ajuts incrementa notòriament el seu grau d'exigència respecte a d'altres convocatòries, pel que cal recomanar un immediat inici d'actuacions a fi de complimentar els terminis fixats per a la seva presentació.

En tot cas cal dedicar especial atenció als criteris de priorització per a l'elegibilitat dels projectes (puntuació atorgada a cada projecte) tant per part dels propis sol∙licitants, com els de les actuacions a realitzar. Bàsic ifonamental aconseguir el màxim de puntuació en cada concepte. No es consideraran aquells expedients que no assoleixin un mínim de 20 punts. A més, caldrà complir amb tots els condicionants establerts, en la legislació vigent sobre la matèria tals com: disposar del RIAAC actualitzat, disposar de la llicència ambiental, estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social,... En resum, disposar de les autoritzacions, llicències i permisos que requereixi cada activitat.

Recordar que la presentació es realitza de forma telemàtica, per tant, és absolutament necessari disposar de signatura electrònica.

Estem convençuts que es tracta d'una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que tinguin previstes inversions en el període esmentat, així com que la correcta elecció d'especialistes qualificats per a l'estudi i tramitació de les peticions formulades, n'és la primera garantia d'èxit. És aquí on “Rius & Rius Assessors” presenta un dels millors balanços del sector, tant pel número d'expedients cursats, com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides.

Es resta a disposició dels interessats per a, sense compromís, realitzar un estudi previ de cada sol∙licitud per tal d'avaluar‐ne les opcions d'èxit.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 902 89 80 98 · F. 93 817 21 76
Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS