Documents de Circulació de Vins: Nous models 500 i 501

Atenent diverses consultes relacionades amb el tema que s'apunta a l'assumpte podem informar que, efectivament, al BOE núm. 318, corresponent al dia 31 de desembre de 2010, es publica l'Ordre EHA/3385/2010 del “Ministerio de Economía y Hacienda” per la qual s'aprova el model 500 de document d'acompanyament i el model 501 d'acompanyament d'emergència, i es dicten les normes pel seu compliment.

El model 500, per a moviments en règim suspensiu, queda pel mercat nacional i països tercers (si el despatx no es fa des de dins de la UE). En aquests moments Hisenda no disposa d'aquest nou modelatge. Transitòriament, es poden anar fent servir els anteriors models o bé baixar els nous de la pàgina web del BOE (veure “link” al peu d'aquest apartat) i actuar mitjançant fotocòpies.

Pel que fa al model 501 d'emergència (DAE) s'ha d'utilitzar únicament de forma excepcional en aquelles situacions d'impossibilitat de connectar-se amb Hisenda per mitjà del sistema telemàtic de l'EMCS, no de l'empresa usuària). Tot i així es podrà utilitzar (sempre de forma excepcional) com a DAE, algun altre document comercial que contingui, com mínim, la mateixa informació.

Als efectes pertinents transcrivim el “link” on es pot consultar el text íntegre de l'Ordre i copiar-ne el modelatge apuntat: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20145.pdf

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS