SUBVENCIONES PARA BODEGAS CON DO AFECTADAS ECONÓMICAMENTE POR EL COVID-19


CONVOCATÒRIA OBERTA A PARTIR DIVENDRES 20.11.2020 A LES 9.00H

Subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID‐19 amb treballadors afiliats al sistema especial per a treballadors per compte d'altre agraris.

El Departament d'empresa i coneixement ha publicat avui al DOGC la Resolució EMC/2943/2020, l'Ordre EMC/195/2020, de 17 de novembre pel que fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID‐19 (Bases Regulades Ordre EMC/195/2020, de 9 de
novembre, DOGC núm. 8268 de l'11/11/2020).

Requisits:

  • Tenir condició de celler, entès com a conjunt d'instal∙lacions que es dediquen a l'elaboració i emmagatzematge de productes vitivinícoles.
  • Estar inscrits a alguna de les denominacions d'origen de Catalunya.
  • Tenir condició de pime. A efectes d'aquesta ordre tenen la consideració de pime les empreses amb un màxim de 249 treballadors/ores.
  • Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.
  • Tenir treballadors/ores afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment del períodeinclòs entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020.
  • Haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020, respecte del mateix període de l'any anterior.

Quantia dels ajuts:
La subvenció és en funció de la durada de l'alta de cada treballador/a al Sistema especial esmentat anteriorment:

  •  900€ per una durada entre 2 mesos i menys de 4
  • 1.200 € per una durada de 4 mesos o més

L'import màxim de la subvenció per cada empresa persona beneficiària és de 6.000€.

Procediment de sol∙licitud i concessió:
Les sol∙licituds es poden presentar a partir del 20/11/2020 a les 9.00h fins el 17/12/2020 a les 12,00h o fins exhaurir el pressupost per aquest concepte (1.650.000€).

En ser un procediment de concurrència no competitiva (les sol∙licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, fins a exhaurir el pressupost).

El termini màxim per emetre i notificar la resolució de les sol∙licituds és de 6 mesos des de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense haver‐se dictat i notificat resolució expressa, la sol∙licitud s'entendrà desestimada per silenci.

Les resolucions favorables s'abonaran en un únic pagament en el moment en què es resolgui la seva concessió.

Compatibilitat dels ajuts:
Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha desenvolupat la persona beneficiària.
També es poden acumular amb altres ajuts atorgats, sempre que, sumats, no excedeixin la quantia màxima de 800.000€ per empresa beneficiària.


Més informació: Poden consultar el text íntegre de l'Ordre: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821506.pdf

 

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 902 89 80 98 · F. 93 817 21 76
Aviso legal   |   Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS