AYUDAS ENOTURISMO

CONVOCATÒRIA OBERTA A PARTIR DE DIJOUS 26.11.2020 A LES 9.00H

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (inclou Enoturisme)

El Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant Resolució  EMC/3015/2020, de 20 de novembre, fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19,  per compensar la pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Bases reguladores: Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, publicada al DOGC del 09/11/2020

Què es subvenciona?

Els ajuts consisteixen en una aportació única per persona beneficiària per compensar la pèrdua econòmica del sector, i van de 2.000€ a 20.000€ d'acord amb els següents trams:

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats rebran una quantia de 2.000 euros
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 5.000 euros
 • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 10.000 euros
 • Empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors: 20.000 euros

A qui està adreçat?

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.

b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

c) Explotadors d'habitatges d'ús turístic.

d) Agències de viatges.

e) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'entenen incloses les activitats següents: Congressos i turisme de reunions. Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions. Senderisme. Cicloturisme. Enoturisme. Ecoturisme. Activitats aquàtiques i nàutiques. Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Quines condicions cal complir?

 • Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya (base 3.2.b).
 • En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi  o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi de la COVID-19, és a dir, el 14 de març de 2020 (base 3.2.a).
 • En el cas d'establiments i empreses, hauran de disposar de la corresponent habilitació per exercir l'activitat en el moment de la declaració de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març 2020.
 • Així mateix, en el cas de guies de turisme hauran d'estar degudament habilitats i inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) en el moment de presentar la sol·licitud. (base 3.1.a)
 • Els titulars d'establiment d'allotjament turístic hauran de disposar de la llicència o habilitació al seu nom per exercir l'activitat amb una antelació de, com a mínim, el 14 de març de 2020 (data de la declaració de l'estat d'alarma) d'acord amb la base 3.1.b) 2n paràgraf i 3.1.p) i els establiments hauran d'estar inscrits al Registre  de Turisme de Catalunya en el moment de la sol·licitud.
 • En cas d'establiments o activitats d'interès turístic (enoturisme) caldrà acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori. S'ha d'acreditar: si és una persona jurídica, ha de figurar en l'objecte social de l'escriptura de constitució, en el cas de persones autònomes, mitjançant les factures dels serveis facturats (base 3.1.d)
 • Tots els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social (base 3.2.c)
 • L'activitat ha de continuar en marxa com a mínim durant un any amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció.

Com s'atorguen els ajuts?

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, efectuades les verificacions oportunes, i fins exhaurir el pressupost.

Fins quan es pot demanar l'ajut?

En breu es publicarà la convocatòria i es podran presentar les sol·licituds.

Donat que el procediment és de competència no competitiva recomanem aquelles empreses que hi estiguin interessades ja recopilin tota la documentació per poder presentar la sol·licitud tant aviat s'obri el termini.

Són compatibles amb altres ajuts?

Aquests ajuts són compatibles amb els regulats per l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, i l'Ordre 82/2020, de 14 de juny, per les quals s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020, i DOGC núm. 8155, de 16.6.2020, respectivament).

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Documentació necessària:

 • Si sou titular d'un allotjament turístic (inscrit al RTC) però no coincidiu amb el titular que hi consta, haureu d'aportar còpia de la llicència o habilitació municipal AL VOSTRE NOM. En cas que no coincideixi, es denegarà l'ajut.
 • Si sou empresa o activitat d'interès turístic, haureu de descriure breument a la sol·licitud l'activitat que desenvolupeu, i en cas d'empresa, haureu de transcriure l'objecte social que consta a l'escriptura pública de constitució. En cas d'activitat exercida per autònom, caldrà aportar factures emeses (màxim 5) que acreditin el caire turístic de l'activitat desenvolupada.
 • Tota la documentació que disposi acreditatiu de l'activitat: si estan inscrits en Registre de Turisme de Catalunya, si pertanyen alguna ruta turística-enoturística, pamflets o pàgina web on constin les activitats enoturístiques que ofereixen, etc.

Quan i com es pagarà?

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció, sense exigència de garanties.

El termini màxim per emetre la resolució és de 6 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

No s'haurà de justificar, es comprovarà a priori el compliment dels requisits declarats. En cas que  es comprovi inexactitud amb la realitat, es desestimarà l'ajut o revocarà si ja ha estat concedit, amb el retorn dels imports percebuts més els interessos de demora corresponents

 

Per a més informació:

Poden consultar el text íntegre de la Resolució:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820963.pdf

 

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Aviso legal   |   Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS