ABIERTA CONVOCATORIA AYUDAS MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO

En el DOGC del passat 19/02/2021 es va publicar la Resolució ARP148/2021, de 10 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents al 2021 (Bases contingudes a l'Ordre ARP/37/2021, de 5 de febrer).

Objecte

Fomentar la sostenibilitat en l'activitat d'elaboració de vins escumosos de qualitat mitjançant l'ús de most concentrat rectificat (MCR) produït amb raïm apte per a l'elaboració de vins escumosos de qualitat d'una denominació d'origen protegida (DOP) per part dels elaboradors d'escumosos de qualitat que tinguin les seves instal·lacions a Catalunya.

Requisits

Persones físiques o jurídiques elaboradores de vins escumosos de qualitat que compleixin els requisits :

  1. Tenir ubicades a Catalunya les seves instal·lacions i estar inscrit en el Registre d'Embotelladors.
  2. En el procés d' elaboració de vins escumosos de qualitat, han d'utilitzar MCR produït amb most obtingut a partir de raïm que sigui apte per a l'elaboració d'escumosos de qualitat de la DOP a què pertany aquest raïm i compleixi el seu plec de condicions.

 

Tipus i quantia dels ajuts

L'ajut té caràcter de subvenció per a la compra de most concentrat rectificat (MCR) com a ingredient del tiratge i del licor d'expedició utilitzat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat.

L'import de l'ajut serà de com a màxim el 65% del cost de compra del MCR, amb una quantia màxima per persona beneficiària de 100.000 euros. Als efectes d'aplicació del percentatge de l'ajut, es tindrà en compte un preu màxim d'adquisició de MCR de 3 €/kg.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i per tant el total d'ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran únicament per mitjans telemàtics. Termini màxim: 6 de març.

Quan l'import de la despesa subvencionable superi 15.000 euros caldrà presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors de MCR, excepte en el cas que pugui acreditar que no existeixen alternatives al mercat per al subministrament.

Criteris de prioritat i atribució

Les sol·licituds presentades de l'ajut seran valorades en relació amb el compliment dels criteris

de prioritat i atribució en l'ordre següent:

 

Prioritat

MCR ecològic de raïm amb DO

Escumós mateixa DOP

Distància procés de producció most i MCR

a

<200 km

b

Parcialment

<200 km

c

No

<200 km

d

Parcialment

No

<200 Km

e

Sí / Parcialment

Sí/No

>200 km

 

Resolució

El termini màxim per emetre la resolució de concessió i notificar-la a la persona sol·licitant i per a la certificació de l'ajut serà de 4 mesos a partir del dia següent a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC (19/06/2021). En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu.

Justificació i documentació

Per a la justificació de l'ajut caldrà presentar el compte justificatiu que inclogui, entre altres documents, una memòria explicativa justificativa del compliment de la finalitat de l'acció, una memòria econòmica i una certificació acreditativa de les característiques del MCR. La despesa s'ha d'haver realitzat entre l'01/01/2021 i el 31/03/2021.

Les persones beneficiàries hauran de justificar la compra i pagament del MCR davant del DARP abans del 29 de maig 2021.

_______________________________________________________________________________

 

Restem a la seva disposició per atendre qualsevol dubte i/o aportar qualsevol informació complementària que, en relació aquest ajut pugui ser del seu interès, així com per presentar telemàticament la seva sol·licitud.

 

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Aviso legal   |   Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS